REACH-voorschriften

REACH Regulations

Verklaring betreffende zeer zorgwekkende stoffen overeenkomstig REACH-verordening NR. 1907/2006

Met betrekking tot de verplichting om inlichtingen te verstrekken krachtens artikel 33 van de REACH-verordening, volgt hierbij de vereiste verklaring over SVHC’s in producten van Simpson StrongTie.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op zijn website een lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) gepubliceerd die voldoen aan de criteria van Artikel 57 van de REACHverordening en die zijn geïdentificeerd overeenkomstig Artikel 59 van de REACH-verordening (http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp).

We moeten de klanten informeren over alle producten die SVHC's in een concentratie van meer dan 0,1% w/w bevatten.

Een klein aantal van onze producten bevat chroomtrioxide dat voorkomt in de kandidaatslijst met ingang van 21 september 2017. De concentratie van deze stof in onze producten bedraagt echter in alle gevallen beduidend minder dan 0,1% w/w.

Onze producten voldoen dan ook volledig aan de vereisten en beperkingen van de REACHverordeningen betreffende SVHC’s.

Contact

Simpson Strong-Tie Frankrijk

Simpson Strong-Tie

ZAC des 4 Chemins
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine
Frankrijk