Algemene verkoopvoorwaarden

1. TOEPASSING EN TEGENSTELBAARHEID

1.1 De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (‘AVV’) zijn onverkort van toepassing en vormen de essentiële en bepalende voorwaarden die gelden voor elke verkoop door de vennootschap Simpson Strong-Tie (de ‘Verkoper’) aan iedere zakelijke klant (de ‘Klant’) van houtverbindingen, mechanische en chemische bevestigingen, schroeven en systemen voor bandschroeven (de ‘Producten’) die vermeld staan in de catalogi van de Verkoper (de ‘Standaardproducten’) of die op aanvraag en volgens de specificaties van de Klant worden vervaardigd (de ‘Speciale Producten’), voor levering in Europees Frankrijk of voor export (elke bestemming buiten Europees Frankrijk).

1.2 Door een bestelling te plaatsen, geeft de Klant te kennen zonder voorbehoud akkoord te gaan met de AVV en die te zullen toepassen, met dien verstande dat de AVV voorrang hebben op alle niet uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper aanvaarde voorwaarden en bepalingen van de Klant (waaronder inbegrepen de specificaties van het bestek voor Speciale Producten), zelfs indien deze op een later tijdstip worden meegedeeld.

1.3 Indien enige bepaling van de AVV om welke reden dan ook ongeldig wordt bevonden of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de AVV onverkort van toepassing en komen de partijen overeen te goeder trouw te onderhandelen om de nietig verklaarde bepaling te vervangen of te wijzigen. Het feit dat de Verkoper zich te eniger tijd niet beroept op welke bepaling van de AVV dan ook, kan niet worden opgevat als afstanddoening van het recht om zich naderhand op de AVV of de desbetreffende bepaling te beroepen.

1.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de AVV op elk gewenst moment te wijzigen. Elke nieuwe versie van de AVV vervangt van rechtswege de vorige versie.

2. BESTELLINGEN VAN STANDAARDPRODUCTEN EN SPECIALE PRODUCTEN

2.1 Bestellingen van Standaardproducten De bestellingen van Standaardproducten moeten per e-mail, per fax of via elektronische gegevensuitwisseling (EDI – Electronic Data Interchange) worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de Verkoper en moeten hoe dan ook de volgende informatie bevatten: de contactgegevens van de Klant, het factuuradres, de benamingen, artikelcodes en de hoeveelheden van de Standaardproducten, de gewenste leveringsdatum en -plaats alsook, overeenkomstig de bijzondere voorwaarden die de Verkoper en de Klant met elkaar hebben afgesproken en die zij ieder schriftelijk hebben aanvaard, de prijs van de Producten (inclusief en exclusief btw) en de betalingstermijnen en -wijze. De bestelling van Standaardproducten is definitief en bindend te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Verkoper de ontvangstbevestiging van de bestelling verzendt per fax, per e-mail of via EDI. Bij wijze van afwijking hierop geldt dat, indien de prijs van de Standaardproducten en/of de door de Klant bij de bestelling opgegeven betalingstermijnen en -wijze niet overeenstemmen met de tussen de Verkoper en de Klant bedongen bijzondere voorwaarden of, bij ontstentenis, met de tarieven en voorwaarden van de Verkoper, de Verkoper een op basis van de bedongen voorwaarden gecorrigeerde bestelbon mailt of faxt naar de Klant. De in de gecorrigeerde bestelbon vermelde voorwaarden zijn twee (2) maanden geldig te rekenen vanaf de verzending van deze bestelbon door de Verkoper. In dit geval is de bestelling van Standaardproducten definitief en bindend voor de partijen zodra de Verkoper de gecorrigeerde bestelbon heeft ontvangen, voorzien van de handtekening (en stempel) van de Klant met de handgeschreven vermelding "voor akkoord".

2.2 Bestellingen van Speciale Producten

De Klant kan Speciale Producten bestellen door de volgende informatie per e-mail, per fax of via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) te verzenden naar de maatschappelijke zetel van de Verkoper: de contactgegevens van de Klant, het factuuradres, de specificaties en de plannen of tekeningen van de Klant, de hoeveelheden Speciale Producten, de gewenste leveringsplaats alsook, overeenkomstig de bijzondere voorwaarden die de Verkoper en de Klant met elkaar hebben afgesproken en die zij schriftelijk hebben aanvaard, de betalingstermijnen en -wijze. De Verkoper stuurt de Klant een prijsopgave op basis van de elementen die vermeld staan in de bestelling van Speciale Producten. Bij wijze van afwijking hierop geldt dat, indien de Verkoper niet kan voldoen aan de specificaties van de Klant en/of de door de Klant in de bestelling opgegeven betalingstermijnen en -wijze niet overeenstemmen met de tussen de Verkoper en de Klant bedongen bijzondere voorwaarden, de Verkoper verzoekt om correctie van de bestelling door de Klant teneinde een prijsopgave te maken op basis van de elementen die vermeld staan in deze nieuwe bestelling van Speciale Producten. De prijsopgaven van de Verkoper zijn vijftien (15) kalenderdagen geldig te rekenen vanaf de verzendingsdatum ervan. De bestelling van Speciale Producten is bindend en definitief voor de partijen zodra de Verkoper de prijsopgave heeft ontvangen, voorzien van de handtekening (en stempel) van de Klant met de handgeschreven vermelding "voor akkoord". De fabricagetermijn voor Speciale Producten bedraagt minstens vijftien (15) werkdagen en gaat in vanaf het ogenblik dat de Klant de prijsopgave van de Verkoper heeft aanvaard.

2.3 Voor alle bestellingen van Producten Voor alle bestellingen van Producten geldt dat de bestelling wordt geacht te zijn geweigerd indien de Verkoper na 48 uur nog altijd niet heeft gereageerd, te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelling van de Standaardproducten of van de specificaties voor Speciale Producten (behalve tijdens de jaarlijkse vakantieperiode, namelijk week 33, week 51, week 52 en week 53, waarin de in aanmerking te nemen periode van stilzwijgen tien (10) werkdagen bedraagt). Indien de uitvoering van de bestelling zonder enig voorbehoud wordt gestart, houdt dit in dat de Verkoper de bestelling aanvaardt, zij het dan voor de Producten waarvoor de uitvoering van de bestelling werd aangevangen. Elke bestelling moet minimaal € 150 netto exclusief btw bedragen (prijs van de Producten exclusief leveringskosten).

2.4 Noch de Verkoper, noch de Klant mag een definitieve en bindende bestelling geheel of gedeeltelijk wijzigen of annuleren. Niettemin staat het de Verkoper vrij elke bestelling te weigeren indien hij van oordeel is dat deze betrekking heeft op te grote hoeveelheden of dat een te korte leveringstermijn wordt verlangd, of dat de Klant onvoldoende solvabiliteitsgaranties biedt of indien de limiet voor de uitstaande bedragen van de Klant wordt overschreden. De Verkoper mag bovendien als voorwaarde voor aanvaarding van een bestelling eisen dat de Klant een zekerheid of waarborg stelt, en mag bij de bestelling een contante betaling eisen voor het geheel of een deel van de bestelde Producten.

2.5 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Producten in voorkomend geval te wijzigen, om elk Product of elk assortiment Producten op te schorten of stop te zetten, zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. De Verkoper verbindt er zich evenwel toe de bestellingen uit te voeren die voorafgaand aan de opschorting of stopzetting van het Product of assortiment Producten werden geplaatst.

2.6 Tenzij de Klant bij de bestelling uitdrukkelijk om nadere inlichtingen verzoekt, wordt hij geacht volledig op de hoogte te zijn van de bestelde Producten. Voor elk verzoek om verduidelijking kan de Klant contact opnemen met de commerciële dienst van de Verkoper. De Klant moet de Verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van elk specifiek gebruik van de Producten.

3. LEVERING

3.1 Leveringsvoorwaarden Incoterms® ICC 2020

• CPT-levering ‘overeengekomen plaats van bestemming’ Incoterms® ICC 2020 - continentaal Europa:

o Tenzij anders overeengekomen in het door de Klant aanvaarde aanbod van de Verkoper, zorgt de Verkoper voor de organisatie van het wegvervoer naar de ‘overeengekomen plaats van bestemming’. Risico’s worden overgedragen bij het overhandigen van de Producten aan de eerste vervoerder. In het uitzonderlijke geval van levering op een bouwplaats verbindt de Klant zich ertoe om de Verkoper alle nodige informatie te verstrekken voor de levering, met name het exacte adres (inclusief de postcode), de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse: indien de Klant deze informatie niet verstrekt, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging of problemen met de levering.

o Bij een levering met hoofdzakelijk vervoer over zee of door de lucht wordt het vervoer door de Klant georganiseerd en neemt de Verkoper de organisatie op zich van het voortransport over de weg naar de ‘overeengekomen plaats van bestemming’. Risico’s worden overgedragen bij het overhandigen van de Producten aan de eerste vervoerder.

• In geval van afhaling door de klant: FCA Simpson Strong-Tie (ZAC des 4 chemins, F85400 Sainte Gemme La Plaine) Incoterms® ICC 2020:

De Verkoper laadt de goederen op het transportmiddel van de Klant en de risico’s worden overgedragen op de Klant zodra de goederen zijn geladen.

3.2 De leveringstermijnen voor Standaardproducten en de fabricagetermijnen voor Speciale Producten staan vermeld in de bestelling, zoals deze door beide partijen werd aanvaard overeenkomstig artikelen 2.1 en 2.2 van de AVV. De Verkoper levert niet tijdens het weekend en op feestdagen. De Verkoper kan een afspraak maken met de Klant om de datum en het tijdstip van levering te bevestigen. Indien de oorspronkelijk overeengekomen datum op verzoek van de Klant wordt uitgesteld, kan de Verkoper geen leveringsvertraging worden verweten en is het de Verkoper toegestaan alle door het uitstel veroorzaakte kosten door te rekenen aan de Klant op voorlegging van de nodige bewijsstukken (waaronder inbegrepen de kosten van tweede aanbieding door de vervoerder). Geen enkele vertraging in de levering van minder dan één (1) maand ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum kan grond opleveren tot annulering van de bestellingen, noch tot schadeloosstelling van de Klant of oplegging van boetes.

3.3 Indien een of meer Standaardproducten of grondstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van Speciale Producten tijdelijk onbeschikbaar zijn, dient de Verkoper daarvan kennis te geven aan de Klant en is het de Verkoper toegestaan deelleveringen uit te voeren. In dit geval hebben eventuele vertragingen in de levering uitsluitend betrekking op de te laat geleverde Producten en niet op de bestelling als geheel.

3.4 Tenzij schriftelijk het tegendeel wordt bepaald en aanvaard door de Verkoper, mogen de gemiddelde maandprestaties op het gebied van hoeveelheden en leveringstermijnen waartoe de Verkoper zich heeft verbonden, nooit meer bedragen dan 90 % ten opzichte van het geheel van de bestelde Producten (behalve in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 6 en 10 van de AVV).

4. KLACHTEN EN RETOUREN

4.1 De Klant moet bij de levering alle noodzakelijke controles uitvoeren om eventuele schade, ontbrekende delen of andere zichtbare gebreken op te sporen dan wel om elke afwijking van de geleverde Producten ten opzichte van de leverings- en/of bestelbon vast te stellen. Weigeringen, klachten of punten van voorbehoud vanwege de Klant bij de levering worden slechts door de Verkoper aanvaard indien ze bij de levering op de leveringsbon en de vrachtbrief worden vermeld, ondertekend en afgestempeld door de vervoerder. De Klant moet hiervan kennisgeven aan de Verkoper op diens maatschappelijke zetel en aan de vervoerder, per e-mail en aangetekende brief met ontvangstbewijs, samen met een afschrift van de leveringsbon, binnen drie (3) dagen na levering (artikel L.133-3 van het Franse wetboek van koophandel).

4.2 Klachten over gebreken of fouten die redelijkerwijs niet waarneembaar waren ten tijde van de levering worden slechts door de Verkoper aanvaard indien uiterlijk vijf (5) werkdagen na de levering per e-mail of per fax kennis hiervan wordt gegeven op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. In deze kennisgeving moet hoe dan ook melding worden gemaakt van de artikelcodes van de Producten, het onderwerp en de redenen van de klacht.

4.3 De Klant dient de nodige bewijsstukken te verstrekken ter staving van de klachten. De Verkoper of elke door hem daartoe gemachtigde persoon kan zich naar de gebouwen van de Klant begeven en moet toegang daartoe en tot de Producten krijgen om de afwijking of het vermeende gebrek vast te stellen.

4.4 Indien de Verkoper erkent dat het Product defect is of gebreken vertoont, moet de Klant, naar keuze van de Verkoper, ofwel de desbetreffende Producten ter beschikking van de Verkoper of van een door hem aangewezen persoon houden, ofwel ze terugzenden naar de Verkoper. Producten mogen uitsluitend met voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Verkoper worden teruggezonden. De door de Verkoper teruggenomen Producten dienen te worden teruggezonden binnen uiterlijk tien (10) volle dagen na aanvaarding door de Verkoper en de terugzending is voor rekening van de Verkoper.

4.5 Standaardproducten die naar het oordeel van de Verkoper defect zijn of gebreken vertonen, worden naar keuze van de Verkoper vervangen door dezelfde of soortgelijke Standaardproducten of geven recht op een creditnota ten bedrage van de aankoopprijs van de desbetreffende Standaardproducten zodra de Verkoper de door de Klant geretourneerde Producten heeft ontvangen. Speciale Producten die naar het oordeel van de Verkoper defect of door een gebrek aangetast zijn, kunnen aangepast worden om ze in overeenstemming te brengen met de specificaties van de Klant, zoals die door de Verkoper werden aanvaard overeenkomstig artikel 2.2.

4.6 Indien Producten bij de levering worden geweigerd om een reden waarvan niet is aangetoond dat de Verkoper schuld hieraan heeft of in geval van onrechtmatige terugzending van Producten, worden de transportkosten voor de terugzending in rekening gebracht en moet het bedrag van de bestelde Producten worden betaald. De inontvangstneming van de Producten zonder enig voorbehoud ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken of afwijkingen van de Producten, voor schade of ontbrekende delen. De Verkoper aanvaardt geen terugzending van onverkochte Producten.

5. FINANCIËLE VOORWAARDEN

5.1 Tenzij de partijen schriftelijk het tegendeel overeenkomen, stemt de prijs van Standaardproducten overeen met het op de besteldatum geldende tarief en is de prijs van Speciale Producten gelijk aan die vermeld in de door de Klant aanvaarde prijsopgave van de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor de tarieven van Standaardproducten te allen tijde te wijzigen mits hiervan twee (2) maanden op voorhand kennis wordt gegeven en zonder voorafgaande kennisgeving bij prijswijzigingen van leveranciers of vervoerders of in geval van overmacht.

5.2 Tenzij schriftelijk het tegendeel wordt bepaald en aanvaard door de Verkoper, zijn de facturen betaalbaar in euro (eventuele koersomrekeningskosten komen ten laste van de Klant) op de maatschappelijke zetel van de Verkoper binnen 45 dagen einde maand (met dien verstande dat deze termijn als volgt wordt berekend: einde maand + 45 dagen) te rekenen vanaf de factuurdatum, per overschrijving (voor Spanje geldt een SWIFToverschrijving) of door debitering via een betaalopdracht. Bij betaling uiterlijk op de achtste dag na de factuurdatum wordt 1% korting verleend op het factuurbedrag exclusief btw. De betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de gelden zijn gecrediteerd op de rekening van de Verkoper.

5.3 Bij tenietgaan van de kredietverzekeringsdekking, in geval van betalingsincidenten zoals betalingsachterstand, weigering van de betaalopdracht of gedeeltelijke betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om het geheel of een deel van de lopende bestellingen op te schorten, elke nieuwe bestelling te weigeren en/of als voorwaarde voor de levering van de Producten te eisen dat de prijs van de Producten integraal wordt betaald bij de levering of bij de bestelling, onverminderd andere rechtsmiddelen waarover de Verkoper beschikt. Elk betalingsincident heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 40 EUR wordt aangerekend wegens invorderingskosten, dat alle schulden van de Klant jegens de Verkoper direct opeisbaar worden en dat een boete wegens betalingsachterstand wordt opgelegd tegen 3 keer de wettelijke rentevoet, onverminderd eventuele bijkomende schadevergoedingen die de Verkoper kan vorderen. Elke betaling wordt bij voorrang in mindering gebracht op de boetes wegens betalingsachterstand, op de verwijlinteresten en vervolgens op de oudste schulden.

5.4 Geen enkele betaling kan worden verrekend, verminderd (bijvoorbeeld door het opleggen van boetes) of geweigerd op initiatief van de Klant, met name op grond van vermeende vertraging in de levering of van het ontbreken van het geheel of een deel van de Producten, tenzij de Verkoper hiermee op voorhand schriftelijk instemt en zonder dat de Verkoper de gelegenheid heeft gekregen om de gegrondheid van het vermeende bezwaar na te gaan.

6. OVERMACHT

In geval van overmacht kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld wegens nietnakoming van welke op hem rustende verplichting dan ook, inzonderheid voor vertraging in de levering. Overmacht is te verstaan als elk voorval, zoals meer in het bijzonder lock-out, externe vakbondsacties of sociale conflicten, epidemie, oorlog, opvordering, brand, overstroming of andere natuurrampen, vertraging in het vervoer, overmacht van leveranciers of onderaannemers dan wel enige andere oorzaak die de gehele of gedeeltelijke werkloosheid van de Verkoper of diens leveranciers of vervoerders tot gevolg heeft. Indien één van de hierboven opgesomde voorvallen optreedt, stelt de Verkoper de Klant terstond hiervan in kennis. Indien het voorval of de gevolgen daarvan langer dan drie (3) maanden aanhouden, mogen de lopende bestellingen worden geannuleerd bij aangetekende brief met ontvangstbewijs.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht op de verkochte Producten voor tot de algehele betaling van de verkoopprijs inclusief rente, kosten, belastingen en toebehoren, met dien verstande dat de betaling wordt geacht te zijn verricht bij de daadwerkelijke inning ervan.

7.2 De Klant verbindt zich ertoe de Verkoper terstond in kennis te stellen van elk beslag of andere maatregel door derden op de Producten, zodat de Verkoper zijn rechten kan vrijwaren.

7.3 In geval van wanbetaling van één enkele vervallen factuur of deel daarvan of bij insolventierisico van de Klant, kan de Verkoper de Producten terughalen bij de Klant op kosten en risico van de Klant, zelfs indien geen collectieve procedure ten aanzien van de Klant is ingesteld. Te dien einde verbindt de Klant zich ertoe de Verkoper vrije toegang te verschaffen tot zijn bedrijfsruimten en kenbaar te maken waar de Producten zijn opgeslagen.

7.4 Bij terugvordering van de Producten behoudt de Verkoper zich het recht voor om een boedelbeschrijving te laten opmaken of om de onbetaalde Producten die de Klant in bezit heeft onder sekwester te plaatsen. Voor de toepassing van dit artikel worden de in voorraad gehouden Producten geacht overeen te komen met de onbetaalde schuldvorderingen.

7.5 Vanaf de levering als bedoeld in artikel 3.1 van de AVV is de Klant verantwoordelijk voor de opslag van de Producten, de behandeling (laden en lossen), de bewaringsomstandigheden van de Producten en de schade die eraan kan worden toegebracht. Derhalve verbindt de Klant zich ertoe de Producten met de grootst mogelijke zorg te bewaren en onder zijn hoede te houden, alsook een verzekering af te sluiten voor alle schade en schadegevallen waarvan de Producten vanaf de levering het voorwerp kunnen uitmaken.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De Verkoper garandeert dat de Producten in overeenstemming zijn met de Franse en Europese wet- en regelgeving die van kracht is op de leveringsdatum. De Verkoper garandeert dat de Producten in overeenstemming zijn met de technische specificaties van de Klant, zoals de Verkoper die heeft aanvaard overeenkomstig artikel 2 van de AVV. De Klant verbindt zich ertoe de Verkoper schriftelijk in kennis te stellen van elke weten regelgeving die van toepassing is op de Producten alsook van elke verplichting tot specifieke certificering of homologatie van de Producten in het land waar zij door de Klant worden ingevoerd.

8.2 De Verkoper wordt ontheven van zijn aansprakelijkheid voor eventuele fouten of wanprestaties waaraan hij geen schuld heeft en inzonderheid met betrekking tot alle prestaties die onder de verantwoordelijkheid van de Klant vallen, zoals behandeling (laden en lossen), opslag van de Producten, verkoop van de Producten in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en overeenkomstig de aanbevelingen van de Verkoper. De Verkoper wordt in het bijzonder ontheven van zijn aansprakelijkheid voor alle indirecte, immateriële of gevolgschade, met dien verstande dat zijn aansprakelijkheid beperkt blijft tot de prijs van de desbetreffende Producten. Deze beperkingen gelden voor elke garantie met betrekking tot de Producten of voor elke uit deze Producten voortvloeiende aansprakelijkheid.

8.3 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de aan de Verkoper doorgegeven specificaties voor Speciale Producten alsook voor de voorwaarden waaronder de Producten worden doorverkocht, inzonderheid voor de vaststelling en openbaarmaking van de wederverkoopprijzen. De Klant garandeert de Verkoper dat de specificaties voor Speciale Producten geen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten van derden en vrijwaart de Verkoper voor alle bedragen en kosten die deze laatste dient te betalen krachtens een rechterlijke uitspraak of op grond van enigerlei uit dien hoofde aangegane dading. De Klant is als enige aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die derden wordt toegebracht als gevolg van het gebruik van de Speciale Producten en die niet uitsluitend te wijten is aan de gebrekkige uitvoering van de specificaties door de Verkoper. De Klant vrijwaart de Verkoper voor alle bedragen en kosten die deze laatste dient te betalen krachtens een rechterlijke uitspraak of op grond van enigerlei uit dien hoofde aangegane dading.

8.4 Indien de Producten door de Verkoper worden ingetrokken of teruggeroepen, verbindt de Klant zich ertoe de Verkoper terstond in kennis te stellen van de artikelcodes van de desbetreffende Producten (zoals die vermeld staan op de leveringsbon) en de Producten onmiddellijk ter beschikking te stellen van de Verkoper zodat die ze naar eigen keuze kan vervangen of een creditnota kan opmaken ten bedrage van de aankoopprijs van de desbetreffende Producten, zonder dat de Klant uit dien hoofde enigerlei aanspraak op schadevergoeding kan maken. In geval van intrekking of terugroeping door de Verkoper, de Klant of een andere bevoegde administratieve autoriteit, blijft de terugzending door de Klant strikt beperkt tot de desbetreffende partijen Producten.

8.5 De Verkoper kan geen boete worden opgelegd zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming en zonder dat hij de kans heeft gekregen om te discussiëren over de redenen waarom de boetes worden opgelegd.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEID

De AVV, de betrekkingen tussen de partijen alsook de aanbieding en verkoop van de Producten worden beheerst door Frans recht. In geval van geschil of betwisting met betrekking tot de AVV, de betrekkingen tussen de partijen, de aanbieding en verkoop van de Producten, verbinden de partijen zich ertoe op voorhand tot een minnelijke schikking te komen, met name door een beroep te doen op de tussenkomst van een interne of externe bemiddelaar. De verzoekende partij moet de wederpartij in kennis stellen van de elementen van het geschil of de betwisting, en moet de naam van een bemiddelaar voorstellen. Indien de wederpartij de bemiddeling weigert of de partijen het niet eens worden over de persoon van de bemiddelaar of indien deze laatste zijn opdracht niet aanvaardt binnen zeven (7) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, wordt de bemiddelingspoging geacht te zijn mislukt en hebben de partijen het recht om juridische stappen te ondernemen. De bemiddelingsfase duurt hoogstens vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de bemiddelaar zijn opdracht aanvaardt. Na afloop van de bemiddelingsperiode en bij gebrek aan overeenstemming hebben beide partijen het recht om juridische stappen te ondernemen. Gedurende de bemiddelingsprocedure komen de partijen overeen geen juridische stappen tegen elkaar te ondernemen uit hoofde van het geschil in kwestie. Bij wijze van uitzondering kunnen de partijen zich echter ook tijdens de bemiddelingsprocedure tot de rechter wenden om onderzoeksdaden te laten uitvoeren krachtens artikel 145 van het Franse wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De bemiddelingskosten worden gelijkelijk gedragen door beide partijen. Alle geschillen of betwistingen die niet in der minne worden geregeld op de in het vorige lid gestelde wijze, vallen bij uitsluiting onder de bevoegdheid van de rechtbanken van La Roche-sur-Yon, ook in het geval van een kort geding, uitspraak op verzoekschrift, indien er meerdere verweerders zijn, bij incidentele vorderingen of oproep tot vrijwaring.

10. UITZONDERLIJKE GEZONDHEIDSCONTEXT

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-nakoming van welke op hem rustende verplichting dan ook bij het optreden, het voortduren of het terugkeren van een epidemie zoals Covid-19 of een andere epidemie of pandemie van soortgelijke aard en/of als gevolg van overheidsmaatregelen, wettelijke of administratieve maatregelen die in het kader van een dergelijke crisis worden genomen en die de productie of levering van de producten zouden beïnvloeden en/of bij het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers en bij verstoringen in de bevoorrading in de context van een dergelijke crisis en/of sociale verstoringen in verband met een dergelijke crisis die de uitvoering van de verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van deze overeenkomst zouden beïnvloeden. In dat geval zal de Verkoper, indien de uitvoering van zijn verplichtingen in het gedrang komt, de Klant informeren en zich ertoe verbinden de Klant regelmatig op de hoogte te houden van de evolutie van de situatie en komen de Partijen overeen te goeder trouw te discussiëren over het gevolg en de eventuele aanpassingen aan de lopende bestellingen. Tenzij de partijen het eens zijn over met name de aanpassingen van de verplichtingen van de Verkoper, worden deze opgeschort zolang de situatie voortduurt en kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld om welke reden dan ook, met name in geval van vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen.